Politika privatnosti

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i Uredbom EU o zaštiti podataka (GDPR), ovo obaveštenje o privatnosti pruža okvir razumevanja o ličnim podacima koje prikuplja „Metal-Cinkara“ doo Inđija  (u daljem tekstu: Rukovalac podataka).

Rukovaoc podataka

Rukovaoc podataka je „Metal – Cinkara“ doo sa sedištem u Inđiji, ul. Vojvode Putnika bb. Prikupljene lične podatke će kontrolisati i obraditi Rukovaoc podataka.

Na koga se primenjuje:

Ovo obaveštenje o privatnosti se primenjuje na:

 • Kandidate za posao;
 • Zaposlene;
 • Korisnike naših usluga;
 • Eksterne isporučioce proizvoda i usluga;
 • Korisnike veb lokacija i aplikacija na metalcinkara.co.rs;
 • Predstavnike naših poslovnih partnera, klijenata i dobavljača.

Obaveštenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka ili ličnih informacija koje sakupljamo,  kako koristimo informacije, kako obrađujemo i u koju svrhu ih obrađujemo, kako štitimo informacije koje sakupljamo, koliko dugo ih čuvamo, sa kim ih delimo, tj. kome ih prosleđujemo, kome prenosimo i prava koja pojedinci mogu ostvariti u vezi sa korišćenjem njihovih ličnih podataka, kao što je pravo da se pristanak na obradu opozove, zatim pravnim posledicama opoziva, pravima u slučaju nedozvoljenje obrade i drugim pravima. Osim toga, opisujemo i kako možete da nas kontaktirate o našim postupcima zaštite privatnosti i kako da ostvarujete svoja prava.

 

Obaveštenje o privatnosti

 • Informacije koje prikupljamo i u koju svrhu ih koristimo
 • Kako koristimo informacije koje prikupljamo
 • Kako obrađujemo i štitimo lične podatke
 • Koliko dugo čuvamo informacije koje prikupljamo
 • Informacije koje delimo (prosleđujemo drugima)
 • Prenos podataka
 • Vaša prava i izbori
 • Ažuriranje obaveštenja o privatnosti
 • Kako nas kontaktirati

 

Podaci koje prikupljamo i način na koji ih prikupljamo

 Možemo prikupljati Vaše lične podatke na različite načine, npr. preko našeg sajta koji posećujete i na koji se registrujete i kanala društvenih medija; na našim događajima; putem telefona; kroz aplikacije za posao; u vezi regrutacije, kroz interakcije sa korisnicima usluga i dobavljačima:

 • kontakt informacije (kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, i telefonski broj);
 • informacije koje pružate o prijateljima ili drugim ljudima sa kojima biste želeli da stupimo u kontakt (davanjem preporuke Rukovalac pretpostavlja da je druga osoba ranije dala ovlašćenje za takvu komunikaciju);
 • druge informacije koje nam možete pružiti, kao što su istraživanja ili pomoću funkcije „Kontakt“.

 

U koju svrhu i na koji način koristimo podatke koje prikupljamo

„Rukovaoc obrađuje podatke o ličnosti u dole navedene svrhe. Ne obrađujemo više podataka ili širi krug od onih koji su neophodni za ostvarenje navedenih svrha:

 • Zapošljavanje i upravljanje ljudskim resursima

Obrađujemo podatke o ličnosti za potrebe uspostavljanja i realizacije radnog odnosa, uključujući i druge ugovorne odnose po osnovu angažujemo saradnike i konsultante.

 • Poslovne aktivnosti

Obrađujemo podatke o ličnosti za potrebe upravljanja projektima, organizaciju kancelarijskog poslovanja, za plaćanje roba i usluga i poslovni razvoj. Podatke obrađujemo i za svrhe izveštavanja korisnika usluga o realizovanim projektima, i za realizaciju obuka i drugih usluga koje Rukovaoc pruža bez ili uz naknadu.

 • Komunikacije, informacione tehnologije i informaciona bezbednost

Obrađujemo podatake o ličnosti u svrhe upravljanja i održavanja funkcionisanja komunikacijske i informacione mreže, te održavanja informacione bezbednosti.

 • Usklađivanje poslovanja sa relevantnim propisima

Rukovaoc obrađuje podatke o ličnosti radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja sa relevantnim pravnim propisima, pre svega iz domena radnog i poreskog zakonodavstva.

 

Legitimni interes

 Rukovaoc podataka može obrađivati lične podatke za određenje zakonite poslovne svrhe, kao što su:

 • gde nam proces omogućava poboljšanje, modifikaciju, personalizaciju ili na drugi način poboljšanje naših usluga/komunikacija u korist naših korisnika i saradnika;
 • identifikovati i sprečiti prevare;
 • poboljšati bezbednost naše mreže i informacionih sistema;
 • da bi se bolje razumela interakcija lica sa našom web stranicom;
 • za potrebe direktnog marketinga kada je to neophodno;
 • da vam šaljemo poštom informacije za koje mislimo da će vam biti od interesa;
 • utvrđivanje efikasnosti promotivnih kampanja i reklama.

 

Kad god obradimo podatke za ove svrhe, mi ćemo obezbediti da vaša prava održimo na visokom nivou. Imate pravo da se protivite takvoj obradi, da zahtevate opoziv pristanka ili dalje obrade podataka, a ako želite da to učinite molimo kontaktirajte nas putem mail adrese: office@metalcinkara.co.rs  Takođe, imajte na umu da ako ostvarujete neko od prethodno navedenih prava , to može uticati na našu sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge za vašu korist, a za koje ste prethodno dali pisani pristanak ili nam omogućili obradu podataka bez pristanka u skladu sa odredbama važećeg Zakona.

 

Kako obrađujemo i štitimo lične podatke

Podatke o ličnosti koje prikupljamo obrađujemo u svrhe koje su definisane iznad u tekstu i za određeni vremenski period, što je u skladu sa našom unutrašnjom politikom zadržavanja, kako bi se obezbedilo da se lični podaci ne čuvaju duže nego je potrebno.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe. Kako bismo obezbedili odgovarajuću bezbednost i poverljivost ličnih podataka, primenili smo sledeće mere bezbednosti:

 • šifriranje podataka u tranzitu;
 • jaka kontrola autorizacije autentičnosti;
 • ojačana mrežna infrastruktura;
 • rešenja za praćenje mreža.

 

Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo

U našim sistemima čuvamo lične podatke koje prikupljamo na način koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju. Krajnji rok čuvanja podataka je 10 godina od dana kada smo ih pohranili u našu bazu podataka. Podaci koji se čuvaju trajno u skladu sa propisima o arhivskoj građi, čuvamo trajno.

Ovaj određeni vremenski period određujemo uzimajući u obzir:

 • Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom;
 • Da bi se zaštitio legitimni interes Rukovaoca podataka kako je opisano u svrsi;
 • Postojanje specifičnih zakonskih obaveza koji se zahtevaju u u određenom vremenskom period.

 

Informacije koje prosleđujemo

Ne objavljujemo lične podatke koje prikupljamo o vama, osim što je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti ili u posebnim obaveštenjima koja se pružaju u vezi sa određenim aktivnostima. Možemo proslediti lične podatke dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime na osnovu naših uputstava. Ne ovlašćujemo dobavljače da koriste ili objavljuju informacije, osim ako je to potrebno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa zakonskim zahtevima. Takođe možemo proslediti vaše lične podatke i našim zavisnim društvima.

Pored toga, možemo otkriti lične podatke o vama ako nam to bude potrebno u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom organima za sprovođenje zakona ili drugim državnim službenicima na osnovu zakonitog zahteva za obelodanjivanjem i kada smatramo da je obelodanjivanje podataka neophodno ili odgovarajuće za sprečavanje fizičke štete ili finansijskog gubitka, ili u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne lažne ili nezakonite aktivnosti. Takođe, zadržavamo pravo prenosa ličnih podataka koje imamo o vama u slučaju da prodajemo ili prenesimo celokupno ili deo našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, raspuštanja ili likvidacije) kada je zakonom predviđeno.

 

Prenos podataka

Možemo preneti lične podatke koje prikupljamo o Vama u zemlje izvan zemlje u kojoj su informacije izvorno prikupljene. Te zemlje ne mogu imati iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvobitno dali lične podatke. Kada prebacimo vaše podatke u druge zemlje, mi ćemo štititi te podatke kako je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti i takvi transferi će biti u skladu sa važećim zakonom.

Zemlje u koje možemo preneti lične podatke koje sakupljamo o vama mogu biti:

 • u okviru Evropske unije
 • van Evropske unije

Kada prenosimo lične podatke iz Evropske unije u zemlje ili međunarodne organizacije koje se nalaze izvan Evropske unije prenos se vrši na osnovu:

 • Odluka o adekvatnosti od strane Evropske komisije;
 • u odsustvu odluke o adekvatnosti drugog zakonski dozvoljenog osnova: (a) pravno obavezujući i izvršni instrument između javnih organa ili tela; (b) obavezujućih korporativnih pravila; c) standardne klauzule o zaštiti podataka (ranije nazvane Model klauzule) koju je usvojila Komisija, itd., a sve uz prethodno obaveštenje lokalnog državnog organa za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Vaša prava kao vlasnika podataka

Kako se to zahteva važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, vlasnik podataka može u skladu sa članom 15. navedenog zakona koristiti sledeća posebna prava:

 • a) Pravo na informisanje: Lice ima pravo na informisanje o tome da li Rukovalac vrši obradu njegovih ličnih podataka i na koji način, kao i pravo da zna iz kog izvora su njegovi podaci prikupljeni.
  Pravo pristupa: Lice ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju, kao i da li se obrada vrši u skladu sa zakonom.
  Pravo na informacije o svrsi obrade: Lice ima pravo na informacije u koju svrhu se njegovi podaci obrađuju.
  Pravo na informisanost o pravnom osnovu obrade: Lice ima pravo da zna po kom pravnom osnovu se obrada njegovih podataka o ličnosti obavlja.
  Pravo na informisanje gde se podaci čuvaju: Lice ima pravo da zna u kojim zbirkama i bazama se njegovi podaci o ličnosti čuvaju.
  Pravo na informisanje koja lica koriste podatke: Podatke o ličnosti kod Rukovaoca koriste isključivo ovlašćena lica Rukovaoca zadužena za proces obrade radi ispunjenja svrhe u koju su podaci prikupili ili drugih legitimnih interesa.
 • b) Pravo na ispravku: Lice ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za pravilnu i zakonitu obradu podataka.
 1. c) Pravo na brisanje i opoziv pristanka: Lice ima pravo da traži od Rukovaoca podataka da izbriše podatke o njemu i da više ne obrađuje te podatke, nakon čega će ga Rukovalac obavestiti o navedenom.
 2. d) Pravo ograničavanja obrade: Lice ima pravo da traži od Rukovaoca podataka ograničenje u obradi njegovih podataka.
 3. e) Pravo prenosivosti podataka: Osoba koja se bavi podacima ima pravo da zahteva prenosivost podataka što znači da Lice ima pravo da zna u koju svrhu, po kom pravnom osnovu i kome se njegovi podaci prenose.
 4. f) Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Lice ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega.
 5. g) Pravo da podnese zahtev za ostvarivanje prava: Lice ima pravo da podnese zahtev za ostvarivanje nekog od prethodno navedenih prava Rukovaocu podataka na e-mail adresu iz ovog obaveštenja o privatnosti.

 

Ako vam je potrebno više informacija o obradi vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem:

 • e-mail-a: office@metalcinkara.co.rs
 • telefonom: 022 215 00 68
 • slanjem upita na adresu Rukovaoca podataka – Inđija, ul. Vojvode Putnika bb (sa naznakom: Privatnost podataka)